Všeobecné obchodní podmínky & Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) jsou vydané dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  Tyto obchodní podmínky vydává fyzická osoba:

Adéla Metlická Lustyková, cestovní agentura,

se sídlem Tyršova 165, Bohušovice n.O., PSČ:  411 56, IČ: 86898850, DIČ:CZ8857122890.

dále jen („poskytovatel“ nebo „prodávající“).

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na dálku. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese essenceforlife.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí každé objednávky a uzavřené kupní smlouvy provedené prostřednictvím webové stránky essenceforlife.cz

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího je zakázáno jakékoliv poskytování, sdílení nebo jiné zveřejnění informací, které byly předmětem objednávky či kupní smlouvy a dodány formou např. osobní konzultace.

1.7 Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení produktu nebo služby (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s daní z přidané hodnoty či bez daně z přidané hodnoty, je uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího essenceforlife.cz. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři, faktuře, cestovní smlouvě. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na webovém rozhraní. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky a jejím následným potvrzením. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“ či „Objednat e-book/Itinerář apod.“. Okamžikem odeslání elektronické objednávky vznikají mezi prodávajícím a kupujícím práva a povinnosti plynoucí
z těchto obchodních podmínek. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. 

2.4 Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit objednávku před vlastním odesláním. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání smluvního vztahu na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.6. Příslušný daňový doklad bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření a není přístupný dalším nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, zboží, službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt, zboží, službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt, zboží, službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující bez prodlení informován.

2.9. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání e-booků je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, např. aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného software či internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. Cena, způsob úhrady

3.1. Cena produktu, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího essenceforlife.cz. 

3.2. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

3.3. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním zboží např. na balné, hradí kupující bezhotovostně bankovním převodem na základě daňového dokladu.

3.4. Platba je jednorázová, pokud není uvedeno jinak. Kupující je na základě daňového dokladu povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění. Bude-li variabilní symbol kupujícím zapsán chybně, či nebude-li uveden vůbec, vyhrazuje si prodávající právo plnit svůj závazek vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek až po identifikování příslušné platby.

3.5. Kupní cena je splatná do 14 dnů od data vystavení zálohové faktury, není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt, zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. V případě prodlení s úhradou jakékoliv části kupní ceny, kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu, zboží či služby.

3.7 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny produktu, zboží či služby v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

4. Dodací podmínky

4.1. U online informačních produktů se dodáním rozumí zaslání objednaného zboží ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. U konzultací se dodáním rozumí uskutečnění konzultace na dálku telefonicky, e-mailem, nebo osobní schůzkou.

4.2. V případě hmotného zboží prodávající doručuje objednané zboží balíkem prostřednictvím vybraného dopravce (PPL, Česká pošta, atd.) dle aktuálního sazebníku obvykle do 7-14 pracovních dnů od obdržení platby. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce. Za plnění ve smyslu kupní smlouvy se považuje doručení zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

5.1. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, např. informační e-booky, webináře, knihy a jiné včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.  Jakékoliv šíření nebo poskytování produktů dle tohoto bodu třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.2  Já, Adéla Metlická Lustyková, prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je povinen níže uvedených podmínek:

– nejpozději 30. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy,
– odstoupení od smlouvy kupující zašle e-mailem na adela@essenceforlife.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, adresy a data nákupu,
– kupující vrátí zboží zpět na vlastní náklad na adresu Adéla Lustyková, Tyršova 165, Bohušovice n.O.,. PSČ: 41156, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy,
– Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a kompletní a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující k vrácenému zboží připojí kopii dokladu o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.– Kupující nemůže odstoupit od smlouvy u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
– Cenu uhrazenou za produkt, službu či zboží vrátí prodávající na běžný účet kupujícího uvedený v kupní smlouvě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud je to možné. V případě, že není možné vrátit kupní cenu na běžný účet kupujícího dohodne se kupující s prodávajícím na vrácení jiným způsobem, a to písemnou formou.  Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

6.3 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

– prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 14 dnů po době splatnosti,
– porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 obchodních podmínek) ze strany zákazníka

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci slouží kontaktní email adela@essenceforlife.cz. Součástí reklamace je přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem.

7.5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná může kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění on-line produktu, které není schopen ovlivnit.

7.8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace, především kompenzaci poštovného. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

7.9. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 10 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1. Všechny produkty a služby poskytované prodávajícím slouží pro vzdělávací a informativní účely v oblasti cestování v exotických zemích. Veškeré informace na essenceforlife.cz a jeho součástech (e-book, videa, mp3 nahrávky a jiné) jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není odpovědný za  úspěšnou či neúspěšnou aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které může kupující prožívat. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line programu. Ustanovení § 2950  občanského zákoníku se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.

8.2. Prodávající upozorňuje, že informace obsažené v jeho produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

9.2. Na požádání Vám prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na adela@essenceforlife.cz, kde Vám je prodávající k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Zaměstnanci a spolupracovníci prodávajícího jsou vázáni mlčenlivostí.

9.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů: Když navštívíte tyto webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které tento web navštívíte a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci stažení e-booku zdarma, vyplněním kontaktního formuláře nebo sepsáním cestovní smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Veškeří spolupracovníci jsou vázáni diskrétností.

9.4. Možnost odhlášení: Údaje kupujícího používá prodávající k tomu, aby je mohl informovat o produktech a službách, případně zjistit jejich názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud by s nimi kupující nesouhlasil, může to prodávajícímu kdykoliv oznámit, aby prodávající mohl údaje podle požadavku zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru může kupující kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

9.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním objednávkového formuláře kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

9.6. Cookies: Prodávající používá cookies k tomu, abychom mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího essenceforlife.cz.

10.2. Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese adela@essenceforlife.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Kupující se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

10.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách a mají přednost před ustanoveními OP.

 

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 12. července 2018

 

Copyright © 2018  Essence for Life – inspirace ze světa
Designed by Martin Netrval